Τμήματα - Υπηρεσίες

Οργανόγραμμα

Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων

Δ/νση Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος

Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας & Αλληλεγγύης

Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικών Υπηρεσιών

Δ/νση Νεολαίας, Αθλητικών & Πολιτιστικών Υπηρεσιών

Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

copyrights © 2020 Evolution Projects