Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων

Αρμοδιότητες Δ/νσης

ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

ΤΜΗΜΑ Στρατηγικού Σχεδιασμού

ΤΜΗΜΑ Μηχανογράφισης

copyrights © 2021 Evolution Projects