Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες Δ/νσης

ΤΜΗΜΑ Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου

ΤΜΗΜΑ Εσόδων

ΤΜΗΜΑ Προμηθειών και Εξοπλισμού Υπηρεσιών - Αποθήκη

Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας

Εξέλιξη Προϋπολογισμού / Ισολογισμός

copyrights © 2021 Evolution Projects