Σχολική Επιτροπή Α' Βάθμιας

Αρμοδιότητες Σχολικής Επιτροπής

Στην παρ.4 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής:

«4. Έργο κάθε σχολικής επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται γιατην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κ.λπ.), η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό απότον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των αντίστοιχων σχολείων με έπιπλα και εξοπλιστικά είδηκαι από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχεςσχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση τωνσχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.»
 

Σχετική η εγκύκλιος του Μ.Τ.Π.Υ. με αριθ. 48188/483/27-01-1992 
 

Δείτε και την πράξη 34/2005 του τμ.VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου
 

Η κατανομή των εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση της Σχολικής Επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τον αριθμό μαθητών, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λ.π., την παλαιότητα των κτιρίων, καθώς και τις ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων. (άρθρο 2 απόφαση ΥΠΕΣΑΗΔ 8440/24.02.2011)

Για εγκυκλίους, νομοθεσία και υποδείγματα αποφάσεων σχετικά με τις δαπάνες για τις αμοιβές των καθαριστριών σχολείων δείτε τη σχετική υποενότητα για την Καθαριότητα Σχολείων
 

Στην παρ.6 του άρθρου 6 του Ν.2817/2000 ορίζονται τα εξής:
«Στα έργα της Σχολικής Επιτροπής των δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ. 9 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται και η δυνατότητα αγοράς εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος χρηματοδότησης και η διαδικασία διαχείρισης των ανωτέρω πιστώσεων από τις σχολικές επιτροπές.»
 

Στην παρ.10 του άρθρου 5 του Ν.1894/90 ορίζεται ότι:
«10. Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας των σχολικών επιτροπών, το έργο τους ασκείται απευθείας από τους οικείους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, εφόσον αυτοί δεν έχουν αναλάβει το έργο αυτό,απότις σχολικές επιτροπέςτου Ν. 1566/1985, πουσυνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι τη σύσταση των νέων επιτροπών της παρ.8 του παρόντος άρθρου, διεπόμενες από τις μέχρι τώρα κείμενες διατάξεις.» 
 

Στην παρ.5 του άρθρου 243 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής:
«5. Η εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων από τις σχολικές επιτροπές διέπονται από την 13172/24.3.1995 (ΦΕΚ 217 Β΄) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, όπως κάθε φορά ισχύει.»
 

Για εγκυκλίους, νομοθεσία και υποδείγματα αποφάσεων δείτε την καρτέλα με 
ΚΑ 73.11 Μικρά έργα - εργασίες συντήρησης από Σχολικές Επιτροπές- κάτω από 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ
 

Σύμφωνα με την παρ.12 του άρθρου 5 του Ν.1894/90: «12.Η ευθύνη και η αρμοδιότητα για επισκευές μεγάλης κλίμακας στο φέροντα οργανισμό, στις στέγες και στις εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων ανήκει στους αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και, εφ'όσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν, ασκείται από τις οικείες νομαρχίες, οι οποίες επιχορηγούνται με τις σχετικές πιστώσεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν και για τα μισθωμένα διδακτήρια, με την προϋπόθεση ότι η επισκευή ή η συντήρηση θα έχει αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των διαφόρων κτιριακών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για την πρόληψη καταστάσεων επικίνδυνων για τη σωματική ακεραιότητα και την υγεία των μαθητών και των εργαζομένων, μετά από πρόταση του διευθυντή του αντίστοιχου σχολείου. Η έγκριση της διάθεσης της απαιτούμενης πίστωσης για το σκοπό αυτόν γίνεται με απόφαση του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας.» 
 

Με την υπ΄αριθμ. 186/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η σύσταση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου».

 

«Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου»

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μαρία Κοντογιάννη, Δημοτική Σύμβουλος.

Τακτικά Μέλη:

Εμμανουήλ Πετούσης , Δημοτικός Σύμβουλος, Αντιπρόεδρος
Λεωνίδας Παπαδάκος , Δημοτικός Σύμβουλος.
Ελευθερία Τοκατλίδη, Δημοτική Σύμβουλος.
Γεώργιος Αντωνόπουλος, Δ/ντης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου
Δέσποινα Τσιλπιρίδου, Δ/ντρια του 11ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου
Μαρία Βαχάρη, Προϊσταμένη του 8ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου
Μαρίνα Καψοπούλου, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Χαϊδαρίου
Αικατερίνη Κυπραίου, δημότισσα
Άννα Καρκούλια, δημότισσα
Ευρυδίκη Παπαδοπούλου, δημότισσα
Χαρίκλεια Λεμονή, δημότισσα
Θεόδωρος Σπανόπουλος, δημότης
Ισίδωρος Θεοτοκάς, δημότης
Αλεξία Παναγοπούλου-Γεωργοπούλου, δημότισσα


Αναπληρωματικά Μέλη:

Ελένη Μπέλα, Δημοτική Σύμβουλος.
Γεώργιος Βελέτζας, Δημοτικός Σύμβουλος.
Ιωάννης Αλεξόπουλος, Δημοτικός Σύμβουλος.
Ιωάννης Θεοτοκάς, Δημοτικός Σύμβουλος.
Αργυρώ Μαρούλη, Δ/ντρια του 14ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου.
Σπυρίδων Τσόλκας Δ/ντης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χαϊδαρίου.
Αντιγόνη Νικολακάκου, Προϊσταμένη του 9ου Νηπιαγωγείου Χαϊδαρίου
Γεώργιος Δρογγίτης, εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Χαϊδαρίου
Μαγδαληνή Τσαμπάζογλου, δημότισσα
Νικόλαος Σιώχος, δημότης
Νικόλαος Χανιωτάκης, δημότης
Ερμιόνη Σοελέδη, δημότισσα
Ευάγγελος Κουτσοδόντης, δημότης
Χαράλαμπος Λαλές, δημότης
Γαρυφαλιά Κυριαζέλου, δημότισσα

 

 

copyrights © 2021 Evolution Projects